Integritetspolicy

Integritetspolicy

Syftet med denna integritetspolicy är att beskriva hur banken behandlar de upplysningar vi har om våra kunder och låneansökande. Vi vill gärna informera om vilken typ av personuppgifter vi behandlar, vad syftet med behandlingen är, hur länge vi sparar informationen och vilka vi eventuellt vidarebefordrar den till.
Som dataansvarig verksamhet är det viktigt för oss att skydda och värna om de personuppgifter vi behandlar. Bakgrunden till det är dels att vi vill behandla våra kunder och andra som visar intresse för oss på bästa möjliga sätt men naturligtvis också för att regelverket kring skydd av personuppgifter ställer långtgående krav på oss. Det kräver att vi vidtar åtgärder för att skydda de personuppgifter vi behandlar och att behandlingen sker lagligt, korrekt och öppet.

 

1. Vilka är vi:

 

1.1 Personuppgiftsansvarig inklusive kontaktinformation:

 

Facit Bank Filial
Vretenvägen 13
171 54 Solna
Org nr. 516406-1193
kundservice@facitbank.se
https://www.facitbank.se

(härefter Banken)

 

1.2 Kontakt med vårt dataskyddsombud (DPO):

 

Vi har utsett ett dataskyddsombud som ska hjälpa till att säk

erställa att vi har en hög grad av dataskydd i vår verksamhet. Om du har frågor kring vår behandling av dina upplysningar är du alltid välkommen att kontakta dataskyddsombudet.

 

Du kan komma i kontakt med dataskyddsombudet på följande sätt:

 

  • Via e-post: Skriv till: DPO@facitbank.dk.
    Kom ihåg att vanlig e-post inte är att anse som en säker kommunikationskanal. Skriv inte något i e-post meddelandet som är av privat eller känslig karaktär eller som du i övrigt vill skydda.
  • Via brev: Skriv till: Facit Bank Filial
    Att.: DPO
    Østre Stationsvej 1
    5000 Odense

 

2. Syfte och rättslig grund för vår behandling av dina personuppgifter:

 

2.1 Vilka lagar ligger till grund för vår behandling av personuppgifter?


Vår behandling av personuppgifter baseras i första hand på följande lagar:
• Lagen om finansiell verksamhet m.m.
• Konsumentkreditlagen
• Betaltjänstlagen
• Skattebrottslagen
• Bokföringslagen
• Penningtvättslagen
• Marknadsföringslagen
• Dataskyddsförordningen
• Personuppgiftslagen

 

2.2 Vilket är syftet med att behandla personuppgifterna?


Vi har följande övergripande syften för behandlingen av dina personuppgifter:

 

1. För att kunna handlägga och bevilja/avslå ansökningar om kundförhållanden i Banken
Den rättsliga grunden är dataskyddsförordningens artikel 6, stk. 1, punkt b) om behandling som är nödvändig i ett avtalsförhållande, samt lagen om finansiell verksamhet m.m., samt penningtvättslagen 3 kap om kundkännedom.

 

2. För att kunna handlägga och bevilja/avslå ansökningar om lån i Banken
Den rättsliga grunden är dataskyddsförordningens artikel 6, stk. 1, punkt b) om behandling som är nödvändig i ett avtalsförhållande, samt konsumentkreditlagen § 12 om kreditprövning, samt penningtvättslagen 3 kap om kundkännedom.

 

3. För att kunna upprätta, administrera och indriva ditt lån i Banken, i de fall Banken har köpt/infriat ditt lån från en annan fordringsägare
Den rättsliga grunden är dataskyddsförordningens artikel 6, stk. 1, punkt b) om behandling som är nödvändig i ett avtalsförhållande.

 

4. För att kunna administrera vårt löpande kundförhållande, inklusive hantera dina konton, nätbank och indriva lån, samt för att kunna besvara dina frågor till Banken
Den rättsliga grunden är dataskyddsförordningens artikel 6, stk. 1, punkt b) om behandling som är nödvändig i ett avtalsförhållande.

 

5. För att kunna hantera samtycke
Den rättsliga grunden är dataskyddsförordningens artikel 6, stk. 1, punkt a, samt Marknadsföringslagen § 19.

 

6. För att kunna marknadsföra våra tjänster
Den rättsliga grunden är dataskyddsförordningens artikel 6, stk. 1, punkt a, samt Marknadsföringslagen § 19.

 

7. För att kunna uppfylla våra lagstadgade skyldigheter
Den rättsliga grunden är dataskyddsförordningen artikel 6, stk. 1, punkt c) om förfaranden som behövs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet, och i övrigt pkt. 2.1


3. Kategorier av personuppgifter

 

Vi behandlar följande kategorier av upplysningar om dig:

 

3.1 Vanliga personuppgifter, dvs


• dina identitets- och kontaktuppgifter, dvs namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress och legitimationsdokumentation,
• upplysningar rörande dina köp, till exempel beställda varor, leveranser och betalningar,
• uppgift om anställningsförhållande, hushållssammansättning, civilstånd och kontonummer,
• dina eventuella samtycken till marknadsföring, upprättande av nätbank, lånevillkor, sälj till inkasso m.m. samt eventuella invändningar mot Banken,
• upplysningar om eventuella marknadsföringsaktiviteter och hur du eventuellt responderat på dessa,
• upplysningar om mottagen och öppnad elektronisk marknadsföring, till exempel genom klick på en länk i ett meddelande som kan ha insamlats med hjälp av trackingmekanismer som finns inbyggt i meddelandena,
• upplysningar gällande kreditprövning och betalplaner,
• upplysningar om dina bostadsutgifter, konsumtionsutgifter, försäkringar och andra fasta utgifter, inklusive eventuella villkor på befintliga lån,
• upplysningar om saldo, inkassoärenden, domar/utslag och rapportering till kreditupplysningsföretag,
• upplysningar som ingår i vår korrespondens med dig,
• upplysningar om inkomst och tillgångar hämtat från diverse källor såsom; myndigheter, kreditupplysningsföretag och PSD2,
• upplysningar om din eventuella PEP status

 

3.2 Känsliga personuppgifter


• Vi behandlar som utgångspunkt inte känsliga personuppgifter rörande våra kunder.

 

3.3 Personnummer


• Vi behandlar ditt personnummer när du ansöker om att bli kund i banken, om du har blivit kund i banken eller om det är nödvändigt för oss att göra ett rättsanspråk.

 

4. Cookies

 

Liksom de flesta andra företag använder banken cookies för att få bankens hemsida att fungera. Cookies hjälper oss bland annat att få en överblick över besöken på hemsidan så att vi kontinuerligt kan optimera och rikta hemsidan och våra tjänster efter dina behov. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare och används för att känna igen din dator. Genom att samla in statistisk information om användningen av hemsidan hjälper cookies till att förbättra användarvänligheten. På så sätt kan vi ge dig en bättre användarupplevelse.

 

I övrigt hänvisas till Facit Banks cookiepolitik.

 

5. Automatiserat beslutsfattande / profilering

 

Vi använder delvis automatiserat beslutsfattande som en del av vår kreditprövning. Det innebär att vi dels använder de personuppgifter som vi samlar in om dig för att skapa din (grundläggande) profil, varefter vi använder dina specifika individuella omständigheter för att anpassa profilen så att kreditprövningen anpassas till dig personligen. Kreditsystemet beräknar ditt tillgängliga belopp (KALP) utifrån den information vi har samlat in från dig och därifrån utförs en bedömning av din förmåga att betala tillbaka det lånade beloppet. Därefter bedöms din ansökan av en medarbetare på kreditavdelningen.
Om du blir godkänd för ett lån kommer den ränta du erbjuds återspegla kreditsystemets bedömning av din kreditvärdighet. Om det bedöms att ditt tillgängliga belopp inte är tillräckligt stort för att kunna betala tillbaka lånet eller om du inte uppfyller våra grundkrav för att bli kund får du automatiskt avslag. Att i förbindelse med kreditprövning och beviljande av kredit använda ovan beskriven profilering utgör ett rättvist beslutsunderlag som genomförs på ett strukturerat, öppet och säkert sätt för att vi ska kunna ge våra kunder bästa möjliga behandling, vägledning och rådgivning.


6. Kategorier av mottagare

 

Om det finns underlag för detta kan vi vidarebefordra information om våra kunder till följande kategorier av mottagare:
• Skattemyndigheten och andra myndigheter i samband med lagstadgad rapportering.
• Bankförbindelser i samband med mottagande eller överföring av betalningar.
• Externa rådgivare, våra advokater etc.
• Bankens kreditförmedlare och partners, som medverkar vid förmedlingen av bankens utlåningsprodukter, samt hjälper till att fylla i låneansökningar.
• Våra databehandlare, exempelvis i förbindelse med drift och IT utveckling, hosting och support, utifrån lagkraven i dataskyddsförordningen.
• Kreditupplysningsföretag, varningsregister och sanktionslistor till exempel UC, Bisnode og Trapets.
• Inkassobyrå vid avtalsbrott med Banken.


7. Var dina personuppgifter kommer från

 

Merparten av den information vi har registrerat och behandlar om dig är information som du har lämnat till Banken. Som en del av ansökningsprocessen kan du välja att samtycka till att vi får tillgång till dina skatte- och inkomstuppgifter via kreditupplysning, myndigheter och PSD2. Vi gör löpande inhämtning av upplysningar från kreditupplysningsföretag och missbruksregister godkända av Integritetsskyddsmyndigheten.

 

8. Samtycke

 

I vissa fall kommer Bankens behandling av dina uppgifter baseras på ditt samtycke.

 

Ett redan lämnat samtycke kan alltid återkallas enligt lagen. Återkallelse av samtycke påverkar inte den rättsliga grunden av behandlingen som baserar sig på samtycke före återkallelsen. Om vi har en laglig grund för annan behandling än samtycke för ett självständigt ändamål – till exempel lagring av uppgifter för att följa bokföringslagen eller lagstiftningen i övrigt – kommer denna behandling att fortsätta att ske.

 

Eventuell begäran om återkallelse av samtycke skall ske skriftligen till Banken via ovan nämnda kontaktinformation, precis som marknadsföringsmedgivandet kan återkallas när som helst genom att klicka på "avregistrera" i mottagen e-post.

 

9. Radering och lagring

 

Vi lagrar dina uppgifter så länge de är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in, behandlades och lagrades. Banken ska uppfylla lagringskrav i den finansiella lagstiftningen, till exempel betaltjänstlagen, penningtvättslagen, konsumentkreditlagen, skattebrottslagen och bokföringslagen samt annan relevant lagstiftning. Vi kan därför vara skyldiga att lagra dina personuppgifter under en tid även om du inte längre har ett kundförhållande med Banken.

 

Din information lagras enligt följande regler:


• Om du är kund hos oss kommer dina personuppgifter att lagras i upp till 10 år från det att din kundrelation med oss har upphört.
• Om du ansöker om en produkt hos oss, och din ansökan inte leder till att ett avtal upprättas mellan dig och oss, kommer vi i princip att lagra dina personuppgifter i upp till 6 månader från det att du skickade in din ansökan. Om inslag i din ansökan ligger till grund för en motiverad misstanke om försök till brott mot Facit Bank kan vi välja att lagra dina ansökningsuppgifter i upp till 5 år.
• Om du är användare av vår webbplats och samtidigt varken kund eller tidigare kund lagrar vi de uppgifter vi har registrerat om dig i upp till 12 månader från din senaste användning av webbplatsen.

 

10. Dina rättigheter

 

Du har enligt lag ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av personuppgifter om dig. Du kan utnyttja dina rättigheter genom att kontakta vår DPO: Du hittar kontaktinformationen högst upp i denna policy i pkt. 1.

 

När du har begärt att få utöva en av dina rättigheter kommer vi undersöka om det är möjligt att tillmötesgå din begäran. Vi svarar på din förfrågan så snart som möjligt och senast en månad efter att vi mottagit din förfrågan.

 

Dina rättigheter är:
• Rätt till att få insikt om upplysningarna:
Du har rätt till att få insikt om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån de har inhämtats och vad syftet med behandlingen är.

 

• Rätt till rättelse:
Om du menar att personuppgifter vi har om dig är felaktiga eller vilseledande har du rätt att få en rättelse. Du skall vända dig till oss och upplysa oss om vad som är fel och hur det skall rättas. Därefter undersöker vi om villkoren är uppfyllda och i så fall genomför vi ändringar eller radering snarast möjligt.

 

• Rätt till radering:
Vi raderar generellt personlig information när den inte längre behövs för det syfte för vilken den samlades in. I särskilda fall har du rätt att få specifik information om dig raderad innan tidpunkten för vår generella radering inträffar. Det gäller till exempel om du återkallar ditt samtycke och vi inte har någon annan grund för att behandla uppgifterna eller en skyldighet att lagra informationen i enlighet med lagen. Om du anser att dina uppgifter inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket vi samlade in dem kan du begära att de raderas. Du kan också kontakta oss om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med lagen eller som det inte längre finns rättslig grund för oss att behandla uppgifterna.

 

• Rätt till begränsning av behandling:
Om du bestrider information som vi har registrerat eller på annat sätt behandlar kan du be oss att begränsa behandlingen av uppgifterna tills vi har haft möjlighet att avgöra om uppgifterna är korrekta. Du kan också begära begränsning istället för radering om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig, eller om du anser att vi inte längre behöver informationen, eller om du anser att dina legitima intressen har företräde framför bankens legitima intressen. Om du samtycker till att vår behandling måste begränsas får vi i fortsättningen endast behandla informationen med ditt samtycke, eller i syfte att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, hävdas eller försvaras, eller för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen.

 

• Rätt till överföring av elektronisk information (dataportabilitet):
Du har rätt att få tillgång till personuppgifter som du har gjort tillgängliga för oss och sådana som vi har inhämtat om dig från andra aktörer på grundval av ditt samtycke. Om vi behandlar uppgifter om dig som en del av ett avtal som du är part i kan du även få dina uppgifter skickade till dig. Du har även rätt att överföra dessa personuppgifter till en annan tjänsteleverantör. Du kan också be om att få informationen skickad direkt från Banken till en annan myndighet eller ett annat företag. Om du vill utöva din rätt till dataportabilitet kommer du att få de personuppgifter du har lämnat till Banken i ett vedertaget maskinläsbart format.

 

• Rätt att invända:
Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan använda kontaktinformationen längst upp för att göra en sådan invändning. Om din invändning är berättigad kommer vi se till att sluta behandla informationen.

 

• Rätt till insyn avseende automatiserade beslut inklusive profilering:
Där ett automatiskt beslut fattas, enbart med hjälp av IT-system, har du möjlighet att få insyn i hur ett sådant beslut fattats och konsekvenserna av behandlingen. Likaså har du möjlighet att få en manuell hantering av en eventuell automatisk bedömning.

 

• Rätt till att få information om nya syften:
Om vi vill använda information om dig för ett annat syfte än de syften vi tidigare har angett för dig, exempelvis i denna integritetspolicy, har du rätt att få information om detta innan vi behandlar uppgifterna vidare för det andra syftet. Sådan information kan lämnas antingen individuellt eller gemensamt på Bankens hemsida.

 

11. Klagomål över databehandlingen

 

Om du inte är nöjd med behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud så att vi har möjlighet att rätta till situationen. Kontaktinformation finns under pkt. 1.2.

 

Om du inte är nöjd med vårt svar har du rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) avseende Bankens personuppgiftsbehandling, www.imy.se.


På deras hemsida kan du också läsa mer om Dataskyddsförordningen.

 

Denna Integritetspolicy ersätter alla tidigare versioner. Dessutom förbehåller sig Banken rätten att uppdatera och ändra denna policy.


Odense den 30.01.2024